Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 123
Костинброд, 29.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от местна коалиция „ВОЛЯ“ , чрез упълнощения представител Кристина Александрова.

В Общинска избирателна комисия – Костинброд е постъпила жалба от местна коалиция „ВОЛЯ“, чрез упълномощения представител Кристина Александрова, заведена под № 13 от 27.10.2019  във входящия регистър за сигнали и жалби срещу обявените изборни резултати при гласуването за кмет на община Костинброд на произведените на 27.10.2019 година избори за общински съветници и кметове.

Жалбата е адресирана едновременно до ОИК – Костинброд и ЦИК, като липсват данни, че същата надлежно е подадена и до Централната избирателна комисия.

Жалбоподателят, чрез упълномощеният си представител твърди, че „От представени данни от членове на секционно избирателни комисии са констатирани нарушения в СИК № 262600003, 262600005, 262600007, 262600009, 262600010, 262600016, 262600018, 26260019, 262600021“, като сочи  примери за допуснати според него нарушения при определяне броя на недействителните бюлетини.

Независимо, че в посочените в жалбата номера на СИК е допусната фактическа / техническа/ грешка в изписването на първите четири цифри от номерацията им, а именно вместо верен номер 2326 е посочен номер 2626, комисията приема, че се касае за оспорване на резултати, установени от съответните избирателни комисии в изборния район на община Костинброд.

Искането на жалбоподателя е да бъде допуснато повторно преброяване на бюлетините за кмет на община Костинброд в посочените СИК.

Направеното искане от страна на жалбоподателя до ОИК – Костинброд за допускане на повторно преброяване на бюлетините в конкретно посочени СИК на територията на община Костинброд след обявяване на изборния резултат от гласуването за кмет на община, се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Протичането на изборния процес се преценява единствено от членовете на СИК, които имат непосредствен контакт с избирателите. Протоколите на посочените в жалбата СИК са подписани без възражения от всички членове.

Повторно преброяване на бюлетини съгласно ИК и Методическите указания на ЦИК (приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК) е допустимо само в рамките на неприключилия изборен процес в изборния ден, преди определяне на резултата от съответния  избор от ОИК.

Съгласно горепосочените методически указания и разпоредбите на ИК, когато ОИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, тя го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

Когато ОИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в ОИК се събира цялата СИК и заедно с ОИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

След обявяване от ОИК на изборния резултат, повторно преброяване на бюлетини е допустимо само в рамките на съдебно производство по оспорване на изборния резултат пред компетентния административен съд. Такава е и последователната практика на ЦИК и на административните съдилища при подобни казуси.

Доколкото липсват данни, че жалбата е входирана по надлежен начин в Централна избирателна комисия,  която съобразно записът в жалбата също се явява адресат, ОИК – Костинброд следва да препрати същата по електронен път за произнасяне по компетентност.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Избирателна комисия – Костинброд,

                                               Р  Е  Ш  И:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна  постъпилата жалба от местна коалиция „ВОЛЯ“, чрез упълномощения представител Кристина Александрова, заведена под № 13 от 27.10.2019  във входящия регистър за сигнали и жалби.

            Жалбата да се изпрати за разглеждане и произнасяне по компетентност на ЦИК.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 29.10.2019 година в 14.21 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 29.10.2019 в 14:21 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения